Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, सुखड, कैलाली

घाेडाघाेडी नगरपालिका -०१, सुखड कैलाली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, सुखड, कैलाली

घाेडाघाेडी नगरपालिका -०१, सुखड कैलाली

नागरिक वडापत्र


सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु एक्सन
1

बंशजको नाताले नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदानगर्ने कार्य

लाग्ने समय

सोही दिन

सुल्क

निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी घन प्रकाश जाेशी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी घन प्रकाश जाेशी
  • गा.पा. /न.पा.बाट प्रमाणित अनुसुचि १
  • बाबु वा आमाको ना.प्र.प. र सनाखत गर्ने व्यक्ति तीन पुस्ताबाट
  • जन्मदर्ता/शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र
  • स्थायी ठेगाना परिवर्तनको हकमा  बसाइसराइ प्रमाण पत्र
  • हालसालै खिचेको २ प्रति अटो . साइजको फोटो

विवाहित महिलाको हकमा

· विवाहदर्ता

· पतिको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

· माइतीको ना.प्र.को प्रतिलिपी

· पती वा जेठाजु, सासु, ससुराको सनाखत

· पतीको थर,  वतन कायम गर्नु पर्ने  वा परिवर्तन गनु पर्ने भएमा विवाह  दर्ता वा सम्बन्ध विच्छेदको अदालती फैसला

 

· हालसालै खिचेको २ प्रति अटो साइजको फोटो

निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट टाँसी नागरिकता शाखामा पेश गर्ने । 

2

कर्मचारीको नाताले बंशजको नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने कार्य

लाग्ने समय

साेही दिन । 

सुल्क

निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी घन प्रकाश जाेशी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी घन प्रकाश जाेशी

· गा.पा./न.पा.बाट प्रमाणित २ प्रति अनुसुचि- १ फाराम

· सोहि बमोजिमका २-२ प्रति प्रमाणहरु

· बहाल रहेको कार्यालयको सिफारीस

· सम्बन्धित कर्मचारीको सनाखत

· हालसालै खिचेको २ प्रति अटो साइजको फोटो

 

निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट टाँसी नागरिकता शाखामा पेश गर्ने । 

3

बंशजको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी प्रदान गर्ने कार्य

लाग्ने समय

साेही दिन । 

सुल्क

निबेदनमा रु.१३ को हुलाक टिकट 

जिम्मेवार कर्मचारी घन प्रकाश जाेशी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी घन प्रकाश जाेशी

स्थानीय निकायको सिफारीस

· झुत्रो नागरिकता प्रमाण पत्र

· फोटोकपी मात्र भए ३ पुस्ता भित्रको सनाखत

 

· अभिलेख नभएको हकमा अनुसूची १ समेत भरी नयाँ प्रकृया पुरा र्नुपर्ने

 

- हालसालै खिचेको २ प्रति अटो साइजको फोटो

 

निबेदनमा रु.१३ को हुलाक टिकट टाँसी नागरिकता प्रतिलिपी शाखामा पेश गर्ने ।

4

नाबालक परिचय पत्र

लाग्ने समय

साेही  दिन । 

सुल्क

निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट 

जिम्मेवार कर्मचारी घन प्रकाश जाेशी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी घन प्रकाश जाेशी

· स्थानीय निकायको सिफारीस

· बुवा र आमाको नागरिकता प्रमाण पत्र

· बाबु वा आमाको सनाखत

· जन्मदर्ता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र

. बाबु र आमाको विवाहदर्ता प्रमाण पत्र

 

· २ प्रति फोटो ।

निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट टाँसी नागरिकता शाखामा पेश गर्ने । 

5

राहदानी सिफारीस (MRP)

लाग्ने समय

साेही दिन । 

सुल्क

निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी सन्तराम कठरिया
गुनासो सुन्ने कर्मचारी घन प्रकाश जाेशी

आबेदकको निबेदन

· मापदण्ड अनुसार विवरण भरिएको फाराम २ प्रति

· सक्कल नागरिकता र त्यसको  फोटोकपी २ प्रति

 

· MRP साइजको फोटो २ प्रति

निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट टाँसी राहदानी शाखामा पेश गर्ने । 

6

ठाडो उजुरी

लाग्ने समय

नियमानुसार

सुल्क

 निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी घन प्रकाश जाेशी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी घन प्रकाश जाेशी

· ठाडो उजुरीको निबेदन पेश गर्नुपर्ने

· नागरिकता र पहिचान खुल्ने प्रमाण पत्र पेश गर्नुपर्ने ।

 

  निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट टाँसी प्रशासन शाखामा पेश गर्ने । 

7

शान्ति सुरक्षा

लाग्ने समय

तुरुन्तै

सुल्क

निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी घन प्रकाश जाेशी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी घन प्रकाश जाेशी

· आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनका लागि लिखित निबेदन वा मौखिक सुचना दिन सकिने ।

निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट टाँसी प्रशासन शाखामा पेश गर्ने । 

8

नामथर, जन्ममिति, नाता प्रमाणित र सिफारिस

लाग्ने समय

सोही दिन ।

सुल्क

निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी घन प्रकाश जाेशी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी घन प्रकाश जाेशी

· निबेदन

· गा.वि.स./न.पा.को सिफारीस

· नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

· पेन्सन पट्टाको प्रतिलिपि

· शैक्षिक प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि लगायतका पुष्ट्याइएका कागजातहरु

 

· नामथर, जन्ममिति फरक परेको पुष्ट्याइएका कागजातहरु

  निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट टाँसी प्रशासन शाखामा पेश गर्ने । 

9

आदिवासी/जनजाति/ मधेशी/दलित प्रमाणित

लाग्ने समय

तुरुन्तै

सुल्क

निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी घन प्रकाश जाेशी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी घन प्रकाश जाेशी

· निबेदन

.  स्थानिय निकाय  (गाउँपालिका/नगरपालिका) को सिफारीस

 

· ना.प्र.प.को फोटोकपी

  निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट टाँसी प्रशासन शाखामा पेश गर्ने ।