Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, सुखड, कैलाली

घाेडाघाेडी नगरपालिका -०१, सुखड कैलाली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, सुखड, कैलाली

घाेडाघाेडी नगरपालिका -०१, सुखड कैलाली

सम्पर्क

*


इलाका प्रशासन कार्यालय, सुखड, कैलाली

ठेगाना : घाेडाघाेडी नगरपालिका -०१, सुखड कैलाली

फोन नं : ०९१-४०३२३६

फ्याक्स : ०९१-४०३२३७

इमेल : aao.sukhad@gmail.com